Low Flow, Low Temperature Chilled-Water System

Low Flow, Low Temperature Chilled-Water System

Hệ thống nước lạnh CenTraVac™ dòng chảy nhỏ, nhiệt độ thấp (Hệ thống EarthWise™) được thiết kế để tối đa hóa lợi ích khi sử dụng. Xây dựng công trình có trách nhiệm. Những người đưa ra chính sách môi trường mong muốn có những hệ thống hệ thống sưởi, thông gió...